Alla kan läsa och skriva med vår läs- och skrivteknologi

Med moderna digitala verktyg är dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter inte längre något  hinder för att  utbilda sig, få succé på jobbet eller att delta i det sociala livet på tex Facebook och Twitter.

Vår historia

Redan 1984 var vi ”tidigt ute” med ett projekt som handlade om att integrerar IT i undervisningen ute på skolorna. Då handlade det om att arbeta med EDB, Piccoline och DOS.

Sedan dess har vi vuxit och fått en framträdande position inom läs- och skrivteknologi i Skandinavien. Våra program CD-ORD och IntoWords är exempel lösningar som ger succés och livskvalité många personer som känner sig osäkra vid läsning eller har läs- och skrivsvårigheter. Verktygen kan ge den hjälp och det stöd som behövs vid läsning och skrivning för att personen kan genomföra sin utbildning, sköta sitt jobb eller hänga med socialt.

Vårt huvudkontor och utvecklingsavdelning är baserad i Odense Danmark och här arbetar bl.a. mjukvaruutvecklare, pedagogiska konsulenter, utbildare, säljare och supporttekniker. I För den svenska och norska marknaden har vi försäljningskontor i Malmö och Oslo. Totalt har vi ca. 80 medarbetare. Under 2014 ändrade vi namn från Mikro Værkstedet till MV-Nordic för att förtydliga våra nordiska rötter.

Vi är skandinavisk samarbetspartner till LEGO® Education och sedan 2015 är vi Danska undervisningsministeriets leverantör av specialpedagogiska stödverktyg (SPS) för utbildningar.

I juli 2017 blev MV-Nordic en del av den svenska mjukvarukoncernen, Vitec.

Om Vitec

Vitec är ett nordiskt programvarubolag. Vi utvecklar verksamhetskritiska programvaror för specifika branschers unika behov – Vertical Market Software. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 600 medarbetare runt om i Norden och omsatte 675 Mkr år 2016. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller  för Vitec MV A/S  fr.o.m. 25 maj 2018

1. Allmänt

1.1 Denna integritetspolicy gäller samtliga personuppgifter som du ger oss och/eller som vi samlar in om dig när du använder våra produkter eller när du besöker vår hemsida www.mv-nordic.com

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Vitec MV A/S, Lucernemarken 17, 5260 Odense S, Danmark Organisationsnummer: 15314400 (härefter ”Vitec MV”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och vi är skyldiga att skydda och respektera ditt privatliv och din personliga integritet när du använder våra produkter och tjänster, surfar på vår hemsida eller när du använder våra applikationer (våra tjänster). Denna integritetspolicy ska hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som vi samlar in om dig, varför de samlas in och hur vi använder dem. Integritetspolicyn ska också förklara hur du kan använda dina rättigheter när du betror oss med dina personuppgifter. Vi ber dig att noga läsa igenom denna integritetspolicy och bekanta dig med innehållet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy.

3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

3.1 När du får tillgång till, upprättar förbindelse till, anmäler dig till, deltar i, skapar ett konto, gör individuella inköp eller på annat sätt använder våra tjänster får vi samla in personuppgifter om dig. Personuppgifterna som vi samlar in är beroende av omständigheterna och de tjänster som du använder, men kan bestå av följande:

3.2 Personuppgifter som du aktivt tillhandahåller

* Namn och e-postadress

* Födelsedatum och personnummer

* Nationalitet

* Betalningsuppgifter

* Användaridentifikation, däribland användarnamn till inloggning, hemliga frågor och svar på dem

* Information från dig mot bakgrund av en begäran från oss när du rapporterar ett problem med våra tjänster

* Den adress du kontaktar oss ifrån, om du kontaktar oss

* Användarinformation som du väljer att tillhandahålla för statistiska syften (ratings, anmälningar, svar på undersökningar och liknande)

* Alla andra uppgifter som lämnas vid registrering för användning av våra tjänster, anslutning till våra tjänster eller begäran om ytterligare tjänster från oss

* Cookies som entydigt identifierar din webbläsare.

3.3 Användargenererade personuppgifter

* Detaljer om vilka programtyper du använder, däribland t.ex. hur mycket av ett program du har använt

* Beteendeuppgifter, däribland användningsmönster och navigation;

* Detaljerna om dina besök på våra tjänster, däribland men inte begränsat till datatrafik och annan kommunikationsdata och de produkter och tjänster som du har tillgång till;

* Dina inköpspreferenser, t.ex. om du reagerar på annonser och kampanjer;

* Dator- och mjukvaruinformation, såsom ditt unika ID, IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, uppkopplingshastighet och internetoperatör;

4. Varför samlar vi in dina uppgifter?

A) Av hänsyn till vår avtalsmässiga relation:

* För att kunna leverera våra tjänster till dig, däribland för att tillmötesgå dina önskemål, förbättra din upplevelse av våra tjänster och administrera vår avtalsmässiga relation med dig

* För att säkerställa att innehåll från våra tjänster överförs till dig och din enhet på det effektivaste sättet

* För att anpassa din upplevelse av våra tjänster baserad på din användning och ditt beteende med avseende på att leverera innehåll.

* För att hantera betalning för ditt konto och för att leverera order- och fakturainformation till dig

* För att hålla ordning på dina inköp med avseende på att säkerställa att vi kan ge dig det innehåll som du har rätt till

* För att kunna skicka pushnotiser till dina enheter

* För att kommunicera med dig om ditt abonnemang, ditt konto eller inköp av våra tjänster

* För att informera dig om ändringar i våra tjänster

* För att leverera erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du begär från oss

B) För legitima syften:

* För att genomföra analyser på en aggregerad nivå med avseende på att förbättra våra produkter och tjänster

* För att använda IP-adresser, enhetsidentifikationsmarkörer eller annan information som är nödvändig för att blockera skadlig användning av våra tjänster, med syfte att skydda våra tjänster eller på annat sätt tillämpa eller använda våra handelsvillkor.

* För att förbättra våra tjänster, identifiera brott och se till att dina uppgifter är säkra baserat på loggfiler

* Loggfiler med information om tidpunkt och datum för besök och varaktighet.

* Information om händelser på enheten, t.ex. driftavbrott, systemaktiviteter, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tidpunkt.

* IP-adress

* Vi får samla in enhetsspecifik information (t.ex. om din hårdvarumodell, operativsystemversion, webbläsare).

* För att lämna information i en fusions- och förvärvsprocess av hänsyn till affärsmässig och strategisk ledning.

* För analys och statistiska syften

* För att etablera, utöva eller försvara juridiska krav

C) För marknadsföringssyften:

* För att skicka dig nyhetsbrev, om du har samtyckt till detta, som också kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information som hör till våra tjänster och/eller andra produkter. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från nyhetsbrevet genom att ändra dina kontopreferenser på din kontosida.

4.2 Vi får också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för oss för att följa en

rättslig skyldighet eller ett beslut från en myndighet.

5. Delning av dina personuppgifter

5.1 Vi får använda tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, som t.ex. att leverera infrastruktur och IT-tjänster (däribland men inte begränsat till datalagring), behandla kredit- och kortbetalningstransaktioner, samt förbättra data, behandla förfrågningar från kunder och utföra andra former av statistiska analyser. Vid utförandet av dessa tjänster får tredjepartsleverantörer tillgång till dina personuppgifter, men är endast auktoriserade att behandla dem uteslutande på våra vägnar och i överensstämmelse med våra instruktioner.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

6.1 Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du ger oss sparas på säkra servrar och vi har strikta rutiner för att skydda oss mot förlust, missbruk, otillåten åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstöring av dina personuppgifter. Eventuella betalningstransaktioner krypteras med teknik som är branschstandard och följer PCI-standarden.

6.2 Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder förhindrar varje otillåtet försök att få tillgång till, använda eller offentliggöra personuppgifter. Vi upprätthåller emellertid säkerhets- och krishanteringsplaner, däribland planer för hantering av ev. brott mot dataskyddet, i händelse av en fysisk eller teknisk incident för att snabbt hantera detta och begränsa alla negativa effekter av en sådan incident.

7. Hur kan du få tillgång till dina personuppgifter?

7.1 Vi förstår att du ibland kan behöva ytterligare information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas, eller att du kanske vill uppdatera eller rätta de personuppgifter som du har lämnat till oss. Därför har du bland annat följande rättigheter:

* Rätt att få tillgång till dina personuppgifter: du har rätt att få bekräftat av oss huruvida vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall att få tillgång till personuppgifterna och informationen

* Rätt att rätta personuppgifter: om du upptäcker att de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga har du rätt att få oss att korrigera sådana personuppgifter

* Rätt att få personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd): under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats i strid mot lagen, eller du har återtagit ditt samtycke (om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke), har du rätt att begära och få dina personuppgifter raderade av oss.

* Rätt till begränsning av behandling: under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider korrektheten i dina personuppgifter eller om du har gjort invändningar mot vårt legitima syfte att behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till dess att en lösning hittats.

* Rätt att göra invändningar mot behandling: under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot sådan behandling av skäl som rör din speciella situation.

* Rätt till dataportabilitet: Om dina personuppgifter behandlas automatiskt grundat på ditt samtycke eller för att uppfylla vår avtalsmässiga relation har du rätt att begära att vi överlämnar dina personuppgifter till dig i ett maskinläsbart format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

* Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet: Du har rätt att lämna in klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till din tillsynsmyndighet.
Klagomål lämnas in till Datatilsynet i Danmark, jmf. Databeskyttelsesloven § 39, 1:a stycket.

7.2 Om vår behandling av dina personuppgifter grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återta ett sådant samtycke (det kommer dock inte att påverka behandlingen grundat på ditt samtycke före återtagandet) genom att kontakta oss.

7.3 Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan för att genomföra en begäran i samband med dina rättigheter. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar att svara på din begäran inom 30 dagar efter att vi mottagit en sådan begäran. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran inom en period av 30 dagar kommer vi att meddela dig det, orsaken till förseningen och när vi räknar med att kunna uppfylla din begäran.

8. Ändringar i integritetspolicyn

8.1 Vår integritetspolicy kan ändras över tid. Därför bör du regelbundet läsa igenom den senaste versionen av policyn. Vi kommer att annonsera eventuella ändringar av integritetspolicyn här och om ändringarna är betydande kommer vi att ge dig ett tydligare meddelande via t.ex. e-post. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som kommer att påverka hur vi använder dina personuppgifter, kommer vi att ge dig råd om de valmöjligheter du har till följd av dessa ändringar. Vi kommer också att spara tidigare versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv för din information.

9. Kontaktuppgifter

9.1 Vi tar gärna emot eventuella frågor, kommentarer och önskemål rörande denna integritetspolicy. Dessa skickas till jura@@www.mv-nordic.com

9.2 Vi lyder under och är bundna av Europaparlamentets och Rådets allmänna förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om dataskydd (”GDPR”), lag nr X av 17 maj 2018 om kompletterande bestämmelser till GDPR (”Dataskyddsförordningen”).

 

VISA MERA

Servicevillkår

Vitec MVs användarvillkor

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Läs dem noggrant.

Våra tjänster är olika, så det kan i vissa fall finnas ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för de relevanta tjänsterna och dessa villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder de aktuella tjänsterna. 

Användning av våra tjänster

Du måste följa alla anvisningar som är tillgänglig för dig i tjänsterna.

Missbruka inte våra tjänster. Till exempel får di inte manipulera våra tjänster eller försöka att komma åt dem med hjälp av en annan metod än via angivet gränssnitt och den vägledning vi tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med lagen, inklusive gällande lagar och förordningar. Vi kan upphöra med tjänster eller göra dem otillgängliga för dig om du inte följer våra villkor eller policyer eller vid en eventuell överträdelse enligt ovan.

När du använder våra tjänster ger det dig inte äganderätt till immateriella rättigheter i våra tjänster eller till det innehåll du får tillgång till. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda varumärken, varumärken eller logotyper som används i våra tjänster. Du får inte ta bort, gömma eller ändra de juridiska meddelanden som visas i eller tillsammans med våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi måste skicka tjänstemeddelanden, administrativa meddelanden och annan information.

Din MV-inloggning

Du kan behöva ha en MV-inloggning eller annan inloggning från en Identity Provider (IdP), till exempel. Skolfederation för att använda några av våra tjänster. Du kan anmäla dig till vår inloggningstjänst MV Login genom att kontakta Vitec MV på telefon 040-93 91 50.

Om du upptäcker att ditt konto eller lösenord har använts utan ditt samtycke, vänligen kontakta Vitec MV omedelbart för att inaktivera kontot och, om tillämpligt, skapa en ny.

Sekretess och upphovsrätt

Denna allmänna integritetspolicy för Vitec MV beskriver hur vi behandlar och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi måste använda uppgifterna i enlighet med vår integritetspolicy.

Ditt innehåll i våra tjänster

Du kan skapa innehåll i några av våra tjänster. Du behåller äganderätten till immateriella rättigheter som du har för innehållet. Kort sagt, det som tillhör dig fortsätter att vara ditt.

När du laddar upp eller på annat sätt skickar innehåll till våra tjänster, beviljar du Vitec MV licens för att använda detta i samband med driften och förbättringen av våra tjänster och att utveckla nya tjänster. Licensen är fortfarande giltig även om du slutar använda våra tjänster.

I vår integritetspolicy eller de ytterligare villkor som kan gälla för de enskilda tjänsterna kan du lära dig mer om hur vi använder innehåll. Om du lämnar feedback eller förslag till våra tjänster kan vi använda din feedback eller förslag utan skyldighet till dig.

Ansvar för våra tjänster

Vitec MV och dess leverantörer och distributörer förnekar i den utsträckning lagen tillåter ansvar för förlust av vinster, intäkter eller data samt ekonomiska förluster och indirekta, oavsiktliga, särskilda skador i samband med användningen av våra tjänster.

Vitec MV och dess leverantörer och distributörer är under inga omständigheter ansvariga för förlust eller skada som inte rimligen kan förutses.

Affärsanvändning av våra tjänster

Om du använder våra tjänster på uppdrag av en verksamhet accepterar verksamheten dessa villkor. Accepterandet innebär att Vitec MV och dess dotterbolag, tjänstemän, representanter och anställda inte kan ställas som ansvariga vid eventuell förlust eller skada som kan uppstå i samband med användningen av tjänsterna. Detta gäller även eventuellt ansvar och eventuella utgifter som kan uppstå i samband med fordringar, förluster, skador, rättstvister, domar, rättegångskostnader och advokatavgifter.

Om dessa villkor

Vi kan ändra de allmänna villkoren eller specifika villkor för en viss tjänst. Detta kan till exempel vara för att följa ändringar i lagen. Du bör läsa villkoren regelbundet. Vi meddelar dig om ändringar av dessa villkor på den här sidan. Du kan hitta meddelanden om ändringar i ytterligare villkor för respektive tjänst. Ändringar gäller inte efterhand, och de träder i kraft tidigast fjorton dagar efter det att de har anmälts. Ändringar på grund av nya funktioner i en tjänst eller ändringar av juridiska skäl kommer att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en tjänst måste du sluta använda tjänsten.

I händelse av skillnad mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren finns det de ytterligare villkor som gäller.

 

Dessa villkor gäller för förhållandet mellan Vitec MV och dig. De ger inte några rättigheter för en tredje part.

 

Underlåtenhet att följa dessa villkor eller om vi inte omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder betyder det inte att vi avstår från våra rättigheter (vi gör lämpliga åtgärder vid ett senare tillfälle).

 

Om det visar sig att vissa villkor inte kan verkställas, påverkar det inte andra villkor.

VISA MERA

Slutanvändaravtal (EULA)

INFORMATION TILL ANVÄNDAREN:

LÄS DETTA AVTAL NOGA. Detta slutanvändaravtal (”avtalet”) är ett kontrakt mellan (a) dig (som individ eller den juridiska

person som du representerar) och (b) Vitec MV A/S, som innehåller villkor för hur du får använda mjukvaruprodukten (”mjukvaran”). Genom att använda mjukvaran eller någon del av den godkänner du avtalets alla villkor, i synnerhet begränsningar i: användande enligt beskrivningen i punkt 2; överträdelse enligt beskrivningen i punkt 4, garanti enligt beskrivningen i punkt 6 och 7; ansvar enligt beskrivningen i punkt 8 och specifika undantag enligt beskrivningen i punkt 14. Du är införstådd med att detta avtal är rättsligt bindande, precis som alla andra förhandlade avtal som du skriver under. Om du inte kan godkänna villkoren i detta avtal får du inte använda denna mjukvara. Om du har mottagit mjukvaran på ett fysiskt medium (t.ex. CD eller USB-minne) utan möjlighet att först läsa denna licens och du inte godkänner detta avtal, ska du utan ytterligare förvarning omedelbart förstöra eller på annat sätt ta bort de filer som innehåller den levererade mjukvaran.

 1. DEFINITIONER

Med ”mjukvara” avses (a) allt innehåll på filer, disketter, CD-skivor, USB-minnen eller andra medier som omfattas av detta avtal, däribland men inte begränsat till (i) enhetsinformation eller mjukvara från Vitec MV A/S eller andra företag, (ii) digitala bilder, professionella fotografier, clip art, ljud eller annat konstnärligt arbete (”Stock Files”), (iii) tillhörande skriftlig information eller filer samt (iv) skrifttyper och (b) uppgraderingar, redigerade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av mjukvara levererade av Vitec MV A/S (sammanfattningsvis kallade ”uppdateringar”). ”Användande” innebär att ha tillgång till, installera, ladda ner från internet, kopiera eller på annat vis ha fördel av att använda mjukvaran i enlighet med dokumentationen. ”Tillåtet antal” innebär en (1), såvida inget annat anges i en giltig licens (t.ex. volymlicens) som har meddelats från Vitec MV A/S.

”Enhet” innebär en elektronisk apparat som accepterar information i digital eller liknande form och som kan manipulera sådan

information med syfte att uppnå ett bestämt resultat baserat på en sekvens av instruktioner.

Mjukvaran ägs av Vitec MV A/S och drivs och supportas av Vitec MV A/S.

Mjukvaran och alla medföljande rättigheter tillhör Vitec MV A/S.

 1. MJUKVARULICENS

Så länge du uppfyller villkoren i detta avtal ger Vitec MV A/S dig en icke-exklusiv licens att använda mjukvaran för de syften som finns beskrivna i dokumentationen. Vissa delar av det tredjepartsmaterial som medföljer mjukvaran kan vara föremål för andra villkor, som vanligtvis finns angivna i en ”Read Me”-fil som ligger i anslutning till sådant material.

2.1. Allmän användning

Användaren av mjukvaran ska ha fyllt 13 år då mjukvaran används. Om användaren inte har fyllt 13 år ska användarens

föräldrar eller vårdnadshavare godkänna detta avtal innan mjukvaran får användas. Vid installation och användning har avtalet

godkänts i sin fulla ordalydelse av användaren eller dennes vårdnadshavare.

Du har rätt att installera och använda en kopia av mjukvaran på din kompatibla enhet, upp till tillåtet antal enheter.

2.2. Serveranvändning

Du får inte installera mjukvaran eller en kopia av den på din filserver med syftet att ladda ner och installera mjukvaran på andra

enheter i ditt interna nätverk. Du får heller inte installera mjukvaran eller en kopia av den på en filserver i ditt interna nätverk med syftet att använda mjukvaran via kommandon, data eller instruktioner (t.ex. scripts) från ett obegränsat antal enheter på ditt interna nätverk. Ingen annan nätverksanvändning är tillåten, däribland men inte begränsat till användning av mjukvaran antingen direkt eller via kommandon, data eller instruktioner från eller till en enhet som inte utgör en del av ditt interna nätverk till internet- eller ”web hosting”-tjänster eller av någon annan användare som inte har en giltig licens från Vitec MV A/S för att använda denna kopia av mjukvaran.

2.3. Säkerhetskopia

Du har rätt att göra en säkerhetskopia av mjukvaran, förutsatt att din säkerhetskopia inte installeras eller används på någon annan enhet. Du har inte rätt att flytta över rättigheterna till en säkerhetskopia.

2.4. Privat bruk

Du har som primär användare av den enhet som mjukvaran är installerad på också rätt att installera mjukvaran på en extra enhet.

2.5. Stock Files

Såvida inget annat finns angivet i de ”Read-Me”-filer som gäller Stock Files, som kan ange vissa rättigheter och begränsningar

med avseende på sådant material, har du rätt att visa, ändra, reproducera och distribuera alla delar av de Stock Files som medföljer mjukvaran. Du får emellertid inte distribuera Stock Files som sådana, dvs. under förhållanden där Stock Files utgör det primära värdet i den produkt som distribueras. Stock Files får inte användas för att framställa förolämpande, kränkande, bedrägligt, oanständigt, obscent eller pornografiskt material eller någon annan form av material som kränker tredje parts immateriella rättigheter eller på något annat olagligt sätt. Du har inte rätt att ställa krav angående varumärkesrättigheter med avseende på Stock Files eller på material som skapas med dem som grund.

 1. UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätt och immateriell rätt till mjukvaran och alla kopior som Vitec MV A/S ger dig rätt att göra tillhör Vitec MV A/S. Mjukvarans struktur, uppbyggnad och koder är värdefull och konfidentiell information som tillhör Vitec MV A/S. Mjukvaran skyddas av upphovsrättslagen, inklusive och utan begränsning för den upphovsrättsliga lagstiftning som finns i Danmark, internationella fördragsbestämmelser samt all relevant lagstiftning i de länder där den används. Du har inte rätt att kopiera mjukvaran, med undantag av det som anges i punkt 2 (”Mjukvarulicens”). Alla kopior som du har tillåtelse att göra enligt detta avtal ska innehålla den upphovsrättsliga och annan immaterialrättslig information som visas på eller i mjukvaran. Du förklarar härmed att du är införstådd med att inte modifiera, anpassa eller översätta mjukvaran. Du försäkrar dessutom att du kommer att avstå från reverse engineering, dekompilering, disassembling eller andra försök att avslöja mjukvarans källkoder, undantaget i den omfattning som du uttryckligen är berättigad till att dekompilera i enlighet med gällande lagstiftning, och som är viktig att göra för att säkra mjukvarans funktion i samband med ett annat mjukvaruprogram, och du först har begärt att Vitec MV A/S lämnar ut den information som krävs för att uppnå en sådan funktion och Vitec MV A/S inte har ställt sådana uppgifter till förfogande. Vitec MV A/S har rätt att ställa rimliga villkor och kräva en rimlig avgift för att ge sådan information. All information som lämnas av Vitec MV A/S eller som du får i samband med detta får endast användas av dig för det här beskrivna syftet och får inte tillkännages tredje part eller användas för att framställa mjukvara som i all väsentlighet motsvarar den ursprungliga mjukvaran. Begäran om information ska ställas till Vitec MV A/S. Varumärken ska användas i överensstämmelse med erkänd varumärkespraxis, däribland identifiering av varumärkenas namn. Varumärken får endast användas för att identifiera utskrivet material framställt med hjälp av mjukvaran och en sådan användning av varje varumärke ger dig ingen äganderätt till respektivevarumärke. Med undantag av de ovan angivna bestämmelserna ger dig detta avtal ingen upphovsrätt till mjukvaran.

Funktionaliteten Tekst-til-tale i mjukvaran får inte användas för kommersiellt bruk.

 1. ÖVERLÅTELSE

Du har inte rätt att låna ut, leasa, vidarelicensiera eller bemyndiga kopiering av hela eller delar av mjukvaran till en annan användarens enhet, undantaget i den omfattning som uttryckligen anges som tillåten i detta avtal. Du har heller inte rätt att överlåta utbildningskopior, ”pre-release”- och ”not for resale”-kopior av mjukvaran.

 1. MJUKVARA TILL FLER OPERATIVSYSTEM/FLERSPRÅKIG MJUKVARA/MJUKVARA PÅ FLERA MEDIER/FLERA KOPIOR/”BUNDLED” MJUKVARA/UPPDATERINGAR

Om mjukvaran stöttar flera operativsystem eller språk, om du tar emot mjukvaran på flera medier, om du på annat sätt tar emot flera kopior av mjukvaran eller om du tar emot mjukvaran ”bundled” med annan mjukvara får det totala antalet enheter som alla versioner av mjukvaran installeras på inte överstiga det tillåtna antalet. Du har inte rätt att låna ut, leasa, vidarelicensiera eller överlåta versioner eller kopior av mjukvara som du inte använder. Om mjukvaran är en uppdatering av en tidigare version av mjukvaran ska du ha en giltig licens för en sådan tidigare version för att få använda uppdateringen. Du har rätt att fortsätta använda den tidigare versionen av mjukvaran på din enhet efter att du mottagit uppdateringen, för att underlätta övergången till att använda uppdateringen, under förutsättning att: uppdateringen och den tidigare versionen är installerade på samma enhet; den tidigare versionen eller kopior av den inte har överlåtits till en annan person eller överlåtits till en annan enhet såvida inte alla kopior av uppdateringen också överlåts till en sådan person eller överförs till en sådan enhet; och du accepterar att allaskyldigheter som Vitec MV A/S kan ha vad gäller support av den tidigare versionen av mjukvaran kan upphöra att gälla när uppdateringen finns tillgänglig.

 1. GODKÄNNANDE AV DATAANVÄNDNING

Vitec MV och dess närstående bolag kan samla in och använda teknisk information som du tillhandahåller i samband med (i) din användning av mjukvaran eller (ii) i samband med supporttjänster som gäller mjukvaran. All sådan information omfattas av Vitec MVs integritetspolicy. Vitec MV kommer inte att använda sådan information i en form som kan identifiera dig personligen, undantaget i den omfattning som krävs för att förbättra din användning eller i samband med supporttjänster. Vitec MV lyder under gällande personuppgiftslagstiftning i Danmark och EU.

 1. INGEN GARANTI

Mjukvaran levereras ”SOM DEN ÄR OCH I BEFINTLIGT SKICK” och Vitec MV A/S lämnar inga garantier för dess användning eller funktion. Vitec MV A/S eller dess leverantörer garanterar inte och kan inte garantera funktionaliteten eller de resultat du kan uppnå genom att använda mjukvaran. Användaren inser att mjukvaran generellt inte är felfri eller utan brister och accepterar att eventuell förekomst av sådana fel och brister i mjukvaran eller annan mjukvara som levererats till kunden inte utgör en överträdelse av detta avtal. Bortsett från ovanstående begränsade garanti och vad som gäller varje garanti, villkor eller grund i den omfattning som inte kan eller inte får undantas eller begränsas i förhållande till gällande rätt i din jurisdiktion, lämnar och lägger Vitec MV A/S och dennes leverantörer inte fram några garantier, villkor eller grunder (uttryckliga eller underförstådda som följd av lag, sedvanerätt, rätt, sedvana, seder eller på annat sätt) vad gäller något annat förhållande, däribland utan begränsning av icke-kränkning av tredje parts rättigheter, säljbarhet, integrering, tillfredsställande kvalitet och äkthet för ett visst syfte.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

Inte i något fall är Vitec MV A/S eller dess leverantörer ersättningsansvarigt gentemot dig för några skador, krav eller kostnader oavsett art eller någon kausal förlust, indirekt förlust eller indirekt skada, skadeståndsersättning med böter eller särskild skadeståndsersättning, eller för förlorade arbetsintäkter eller förlorade besparingar, oavsett om en representant från Vitec MV A/S skulle ha blivit informerad om möjligheten till sådana förluster, skadeståndsersättningar, krav eller kostnader, eller för något krav från tredje part, vid felaktig användning eller missbruk av mjukvaran, force majeure eller vid eventuella feltolkningar eller missförstånd av uppläst text. Ovanstående begränsningar och friskrivningar gäller i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter i din jurisdiktion. Det fullständiga ansvaret som åligger Vitec MV A/S och dess leverantörer på grund av eller i samband med detta avtal, oavsett om det gäller avtalsmässigt ersättningsansvar eller ersättningsrättsligt ansvar utanför avtalet (i båda fallen omfattande utan begräsning av oaktsamhet) eller på annat sätt, är begränsat till det belopp som har betalats för mjukvaran. Inget i detta avtal begränsar Vitec MV A/S’ ansvar gentemot dig i händelse av död eller personskada som följd av Vitec MV A/S’ oaktsamhet eller bedrägeri. Vitec MV A/S fungerar som ombud för sina leverantörer vad gäller friskrivning, undantag och/eller begränsning av skyldigheter, garantier och ansvar som nämns i detta avtal, men inte i andra hänseenden eller för något annat syfte.

 1. EXPORTREGLER

Du accepterar att inte skicka, överföra eller exportera mjukvaran till något land eller använda den på något sätt som är förbjudet enligt dansk lag eller annan exportlagstiftning, restriktioner eller föreskrifter (gemensamt kallat ”exportlagstiftningen”). Såvida mjukvaran anses falla under exportreglerade produkter i enlighet med exportlagstiftningen förklarar och garanterar du dessutom att du inte är medborgare eller på annat sätt är bosatt i ett land som omfattas av exportförbud och att du enligt exportlagstiftningen inte på annat sätt är förbjuden att ta emot mjukvaran. Alla rättigheter att använda mjukvaran ges på villkor att sådana rättigheter anses förverkade om du inte följer villkoren i detta avtal.

 1. AVTALSBROTT

Om användaren gör sig skyldig till avtalsbrott anses avtalet uppsagt och användaren ska omedelbart radera mjukvaran från enheten och förstöra mediet.

 1. TILLÄMPLIG LAG

Detta avtal följer och ska tolkas i förhållande till gällande dansk lag. Alla tvister som kan uppstå som följd av detta avtal, däribland tvister rörande existensen, giltigheten eller uppsägningen av avtalet, lyder under dansk lagstiftning och avgörs genom skiljedomsförfarande på Voldgiftsinstituttet i enlighet med reglerna för skiljedomsförfaranden antagna av Voldgiftsinstituttet och som gäller vid den tidpunkt då skiljedomsförfarandet inleds.

 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om det finns delar av detta avtal som är ogiltiga och inte kan tillämpas påverkar det inte giltigheten i avtalets status, som förblir giltigt och kan tillämpas enligt dess resterande villkor. Detta avtal ska vara utan inskränkningar i förhållande till sådana lagstadgade rättigheter som en part som handlar som konsument kan ha. Detta avtal kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse underskriven av en av Vitec MV A/S utsedd representant. Du kan också få uppdateringar med licens av Vitec MV A/S med ytterligare eller ändrade villkor. Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Vitec MV A/S och dig vad gäller mjukvaran och den gäller istället för alla tidigare tillkännagivanden, diskussioner, löften, meddelanden eller annonseringar gällande mjukvaran.

VISA MERA

Cookies

Policy för Cookies

När du besöker våra webbplatser läggs en cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som många webbplatser använder för att känna igen din dator från tid till annan. En cookie är en passiv fil och kan inte sprida virus eller annan skadlig kod. Om du vill veta mer om vilka cookies som är, hur du blockerar eller tar bort dem rekommenderar vi att du besöker webbplatsen www.minecookies.org.

Hur använder vi cookies?

Vi använder endast cookies för statistik som gör det möjligt för oss att få en översikt över hur många besök de olika delarna av våra webbplatser för att göra dem så användarvänliga som möjligt.

Statistik

För att utveckla och förbättra våra tjänster, ger vi statistik om hur webbplatser används. Statistiken används endast i summarisk form, till exempel för att se vilka sökord från sökmotorer som ger flest besök och vilka termer och uttryck som oftast söks.

Cookies kan samla in följande typer av information om dig när du besöker våra sidor:

 • typ av webbläsare
 • operativsystem
 • IP-adress
 • URL för sidan du besöker
 • Tidpunkten för ditt besök på vår service
 • Om du har följt en länk från en annan webbplats till en av våra webbplatser, registrera cookien där du kom ifrån
 • skärmupplösning

Data från cookies kan inte användas för att samla in personuppgifter om dig. Ingen information från cookies vidarebefordras eller säljs till tredje part.

VISA MERA

Här finns vi

Vitec-MV
Davidhallsgatan 14
211 45 Malmö, Sweden

Se på Google Maps

Öppettider
Måndagar – Torsdagar: 9-16, Fredagar: 9-15