Når jobbet kræver læse- og skrivefærdigheder

Statusplaner, medicinændringer og mails, mails, mails. På det specialpædagogiske bo- og aktivitetstilbud, Sødisbakke, er der masser af skriftlige opgaver. Derfor valgte ledelsen at tilbyde ordblinde medarbejdere en særlig hjælp.

AF Bente Egelund Jensen, Vitec MV
bente@mv-nordic.com

Selv om man som fx SOSU-medarbejder eller pædagogisk assistent har valgt ‘at arbejde med mennesker’, er der stadig masser af opgaver, der kræver læsning og skrivning. Det gælder også på Sødisbakke, som er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne i Mariager: “Der er jo krav her, som der er på andre arbejdspladser. Hvis ikke du kan læse og skrive, så er det faktisk svært at være her. Fordi der er meget dokumentation,” fortæller Susanne Poulsen, der er afdelingsleder på Sødisbakke.

Manglende kompetencer kan give fejl

Susanne Poulsen understreger, at de ordblinde medarbejdere helt generelt udfører deres arbejde lige så godt som alle andre. Men hun peger også på en række opgaver, hvor der kan ske fejl, hvis de skriftlige kompetencer mangler: Opgaver, man ikke får udført eller udfører forkert, fordi man ikke læste referatet. Manglede overblik over medicin og medicinændringer. Og usikkerheder i forbindelse med pårørende-samarbejdet, der forudsætter, at man kan udarbejde eller holde sig ajour med statusbeskrivelser og handleplaner for de enkelte beboere. “Kravene er blevet skærpet i forhold til skriftlighed, for skriftlige opgaver. Alt skal jo dokumenteres i dag og laves til statistik osv. Tidligere kunne man måske godt have en personalegruppe af en vis størrelse, hvor der gik en eller to, der ikke var dem, der dokumenterede, men havde nogle andre opgaver. Det kan man ikke i dag”, fastslår Susanne Poulsen. 

Et særligt tilbud til læse- og skrivesvage

De skærpede krav gør det med andre ord svært at være en succes på jobbet, hvis man har læse- og skrivevanskeligheder. Det tog ledelsen på Sødisbakke tidligere på året konsekvensen af og tilrettelagde et uddannelsesforløb i forhold til medarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund som pædagogiske assistenter og rengøringsteknikere. Ca. 35 medarbejdere blev screenet, og 8-10 medarbejdere blev udredt i forhold til at være ordblinde. De blev tilbudt et videre forløb med ordblindeundervisning og digitale værktøjer, der læser op og giver støtte til skrivning.
Deltagelsen i screeningen var frivillig, men enkelte – fx “folk, der måske ikke har åbnet deres mails det sidste halve år, fordi det var for uoverskueligt” – fik et lille skub, fortæller Susanne Poulsen.

Ambassadøren Heidi

På Skovsbo, som er den afdeling under Sødisbakke, som Susanne Poulsen står for, meldte nattevagten Heidi sig til det videre forløb, og hun gik ‘all in’. Nu arbejder hun på en helt anden måde, fortæller Susanne Poulsen: “Heidi har jo fået nogle hjælpemidler, blandt andet skannerpennen og CD-ORD. Hun kan jo fuldt ud udføre sine opgaver nu. Tidligere var hun nok ikke lige den, der var fremme i skoen, når der var overlap og sådan nogle ting. Det er hun nu, hun arbejder på en helt anden måde. Skal der ringes til en læge, kan hun lige tage skannerpennen og få læst op, hvad der står på medicinskemaet. Det var hun jo vældig nervøs for tidligere”, fortæller Susanne Poulsen. “Hun kom også den anden morgen og sagde ‘jeg har lige lavet et skema’ – det var jo uhørt tidligere.”

“Vi får nogle stolte mennesker ud af det her”

Heidi fungerer nu rollemodel og ambassadør, der blandt andet holder oplæg om sine erfaringer for kollegerne på Sødisbakke. Og Susanne Poulsen håber, at Heidis eksempel kan give flere lyst og mod til at stå ved deres udfordringer i stedet for at gå og ‘putte sig’: “Jeg tænker det selvfølgelig helt konkret i forhold til at læse, stave, skrive og alle de her ting. Men det er i ligeså høj grad noget til én selv og ens selvværd. Vi får nogle stolte mennesker ud af det her, hvis vi investerer i det. Det gør man. Og det bliver jeg jo også som leder, jeg bliver jo enorm stolt på sådan en medarbejders vegne – jeg bliver da berørt af at se sådan en udvikling, se et menneske blomstre på den måde, se dem få lyst til at gøre noget,” understreger Susanne Poulsen.

Kommer også virksomheden til gavn

Men det er ikke kun de ordblinde medarbejdere, der kan rette ryggen i forbindelse med de forløb, der har været kørt på Sødisbakke – det kan virksomheden også, vurderer Susanne Poulsen: “For jeg tror også, at det rygtes: den dér medarbejderstilfredshed og stolthed over sin arbejdsplads, at man lykkes, og at der er muligheder på den her arbejdsplads. Det tror jeg, at vi kommer til at mærke. Og lige nu her, hvor der er stort set fuld beskæftigelse, er vi jo også nødt til at gøre noget for at tiltrække kunder, havde jeg nær sagt: tiltrække medarbejdere.”
Den høje beskæftigelsesgrad sandsynliggør, at fremtidens ansøgere vil komme med høje forventninger til virksomheden, ‘hvad kan jeg få her?’, forudser Susanne Poulsen:
“Og det stiller også nogle andre krav til, at vi er åbne over for, at selv om man har læse- og skrivevanskeligheder kan man jo faktisk være en rigtig dygtig medarbejder.

Susanne Poulsen_Sødisbakke

Susanne Poulsen er leder af Sødisbakkes afdeling Skovsbo, et kombineret bo- og aktivitetstilbud
for yngre mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Andre artikler