Computational Thinking

Hvad dækker begrebet Computational Thinking over,  og hvilke kompetencer er i spil?

En lang række europæiske lande og USA arbejder i dag med programmering på grundskoleniveau. Nogle lande ønsker at bibringe deres elever specifikke programmeringsfaglige kompetencer for på den måde at styrke interessen for de videregående it-uddannelser. Andre lande ser programmering som et naturligt redskab i en innovativ praksis og maker-kultur og/eller programmeringsforståelse som afgørende for at kunne agere i en digitaliseret verden. Det er signifikant, at begrebet ”Computational Thinking” – uanset landenes indgang – indgår centralt i langt størsteparten af de pågældende landes programmeringsundervisning for grundskolebørn.

At konstruere ny viden

Begrebet Computational Thikinking blev først anvendt af Seymour Papert i 1980. En af Paperts grundtanker var, at det ikke handlede om at lære børn at programmere for programmeringens skyld, men at børnene – gennem det at lære at programmere – ville se på problemer, emner og verden selv på en ny måde. Og at de ved at konstruere fysiske artefakter samtidig ville konstruere mentale abstraktioner og ny viden. Papert kaldte denne læringsteori for konstruktionisme. I Paperts brug dækker Computational Thinking over anvendelsen af en computer til modellering, beregning og analyse for derigennem at udvikle problemløsende kompetencer og abstrakt tænkning.

 

Computational Thinking redefineret

I 2006 relancerede Jeannette Wing begrebet. Hun definerede Computational Thinking som de tankeprocesser, der anvendes til at formulere et problem og en løsning på en måde, så en computer (menneske og/eller maskine) kan hjælpe med at udføre den, herunder:

  • Algoritmisk tænkning; at tænke i trin for trin-instruktioner
  • Dekomposition; at nedbryde et problem i mindre dele, som kan håndteres
  • Abstraktion; at kunne udlede det væsentligste og skjule mindre vigtige detaljer i problemløsningen
  • Mønstre og generaliseringer; at kunne udlede mønstre og generalisere løsninger, både i den konkrete problemløsning, men også på tværs af problemer.

Siden har både Jeannette Wing og andre arbejdet med at udvikle begrebet, og ofte indregnes også logisk ræsonnement og evaluering som grundlæggende tankeprocesser. CAS (Computing at School) har i deres model desuden tilføjet fem tilgange, nemlig: eksperimenteren, udformning, fejlsøgning, vedholdenhed og kollaboration.

Programmering med bred appel

Når begrebet har vist sig så anvendeligt uanset skole­kultur, skyldes det måske, at tankeprocesserne, der indregnes, ikke er begrænset til programmering, men kan genfindes i en række fagfaglige kompetencer og almene tilgange til problemløsning. Samtidig får programmering med begrebet en bredere appel – det handler ikke om at lære specifikke programmeringssprog men om at opøve generiske kompetencer gennem arbejdet med programmering.
Den engelske model med de fem supplerende tilgange er særlig interessant i en dansk grundskolekontekst, da den skaber forbindelse til det 21. århundredes kompetencer og de tværgående emner ”it og medier” og ”innovation og entreprenørskab”. Dermed illustrerer den, hvorledes Computational Thinking kan samtænkes med den udvikling af praksis, som skoler over hele landet i disse år er i gang med.

Relevante links

Der er de seneste år udviklet mange ressourcer, som belyser, hvordan Computational Thinking kan anvendes i praksis, se fx:

Eva Petropouleas _UCL

Artiklens forfatter, Eva Petropouleas, er pædagogisk konsulent for digitalisering,programmering og robotteknologi v/CFU Sjælland,  Professionshøjskolen Absalon.

Eva Petropouleas har sammen med Malene Erkmann skrev­et bogen ”Programmering i praksis”, som giver en række bud på, hvordan programmering kan inddrages meningsfuldt i den danske grundskole.

Seymour Papert

var en anerkendt mate­matiker, datalog og pioner indenfor kunstig intelligens, men er også kendt for sit arbejde med børn og programmering. Han var således i en årrække professor i pædagogik ved MIT, ophavsmand bag programmeringssproget Logo og med­skaber af Lego Mindstorms. Seymour Papert døde i juli 2016.

Jeannette Wing

er datamatiker, professor ved Carnegie Mellon University, leder af Centret for Computational Thinking samme sted og vicepræsident for Microsoft Research.

CAS (Computing at School)

er en landsdæk­kende græsrodsorganisation, som har stået for en stor del af efter- og videreuddannelsen af de eng­elske lærere efter indførelsen af det nye it-fag ”Computing” i august 2014.

Andre artikler